Ekoprogres v.d.

História firmyEkoprogres budova

Firma - výrobné družstvo bola založená 23.3.1990.
EKOPROGRES v.d. trvale venuje veľkú dôležitosť vlastnému výskumu, vývoju a so sústredeným záujmom sleduje a uplatňuje i svetové trendy v čistení odpadových vôd.

Vývoj firmy je veľmi dynamický - od počiatočných malých projektov sa postupne zaoberá prípravou a realizáciou rozsiahlejších a technicky náročnejších projektov, zväčšuje počet zamestnancov o potrebných špecialistov, rozširuje okruh externých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcie a projekcie. Dobrá úspešnosť vo verejných súťažiach svedčí o dobrej práci manažmentu, všetkých pracovníkov a o výbornej úrovni realizovaných diel.

Zameranie firmyEkoprogres budova 2

Hlavným zameraním firmy je čistenie komunálnych a priemyslených odpadových vôd, ktorých znečistenie je možné odstrániť biologickým aeróbnym, alebo anaeróbnym spôsobom. Významným dokladom pre potvrdenie zariadení firmy EKOPROGRES je ATEST Ministerstva zdravotníctva na výrobu a používanie čistiarní odpadových vôd EKOPROGRES typovej rady 6-100 000 E.O. .

Technológia čistenia a konštrukčné riešenie biologických reaktorov, ktoré v súčasnosti na čistenie odpadových vôd firma používa, sú vlastné patenty, prihlásené v Slovenskej republike a v zahraničí.

Pri riešení konkrétnych návrhov technológie čistenia priemyselných odpadových vôd z rôznych odvetví, vychádza predovšetkým z dôsledného prístupu už v predvýrobnej fáze realizácie ČOV.

SortimentEkoprogres budova 3

V portfóliu spoločnosti Ekoprogres nájdete domové čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery a cestné bariéry - vodiace steny.