Europrojekty

Projekty financované z fondov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločnosť Ekoprogres v.d., pre Vás pripravila komplexný program zameraný na odpadové hospodárstvo, separáciu a zhodnocovanie odpadov. Všetky obce na Slovensku musia podľa nariadenia Európskej únie separovať jednotlivé zložky odpadu.

Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Veľmi jednoducho je možné separovať komunálny odpad (sklo, papier, plasty, ...), pomocou zvonových kontajnerov ECOBELL 1300. Prevedenie kontajnerov je najvyššej kvality. Zhotovené sú z polyetylénu, polyetylén má bezkonkurenčné fyzikálne vlastnosti, oproti sklolaminátovému prevedeniu. Polyetylén nestráca pružnosť ani pri nízkych poveternostných teplotách. Nosná konštrukcia kontajnerov je zhotovená s povrchovou úpravou z pozinkovanej oceli. Celému kontajneru tieto vlastnosti materiálov zabezpečujú bezkonkurenčné kvalitatívne vlastnosti, dlhotrvajúcu životnosť a hlavne 100 % recyklovateľnosť. Na kontajnery je možné získať podporu z programu Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

Ďalšou zo zložiek, ktorú treba separovať je biologický odpad, táto zložka je často opomínaná. Možnosť, ako tento odpad separovať, je decentralizovaný spôsob kompostovania. To znamená, že každý obývaný dom v obci dostane jeden biokompostér do domácnosti. Tento spôsob kompostovania je pre obec z dlhodobého hľadiska udržateľný a ďalšie režijné náklady sú veľmi nízke - takmer žiadne.
Obyvatelia si v týchto kompostéroch doma kompostujú vlastný biologický odpad. Neskôr ho vo forme kvalitného kompostu spätne využijú v domácnosti.

V prípade, že sa obec v minulosti uchádzala o dotácie z Envirofondu, Recyklačného fondu a žiadala o dotácie na kontajnery na triedený zber, biokompostéry, zberný dvor a podobne a nebola obec úspešná, poprípade čaká na dotáciu, kým bude mať fond opäť peniaze, má možnosť požiadať o dotáciu z Európskej únie s využitím operačných cieľov.

Naša spoločnosť Ekoprogres v.d., ktorá je výrobcami kontajnerov na triedený zber, biokompostérov, čistiarní odpadových vôd a iných ekologických výrobkov Vám vie komplexne zabezpečiť poradenstvo, spracovanie, pripravenie a predloženie projektu na Európske dotácie.
Bližšie informácie o aktuálnych výzvach, je možné získať na stránkach Ministerstva životného prostredia a operačného programu životné prostredia: www.opzp.sk

Informácie o spoločnosti